Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài Trí dũng song toàn

1. Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ "góp giỗ Liễu Thăng"?

2. Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thẩn nhà Minh.

3. Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

4. Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?

Trả lời:

1. Đế vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thãng, sứ thần Giang Văn M nh vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua nhà Minh phán: không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Nghe vậy, Giang Văn Minh tâu luôn: “Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mây trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ?” Vua nhà Minh biết đã mắc mưu nên phải bỏ lệ bắt nước Việt góp giỗ Liễu Thăng.

2. Một đại thần nhà Minh ra vế đối: “Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc” ngầm ngạo mạn nhắc lại chuyện Mã Viện dẹp cuộc nổi dậy cùa Hai Bà Trưng. Giang Văn Minh đã cứng cỏi đối lại ngay: “Bạch Đằng thuở trước máu còn loang" nhằm nhắc lại việc quân cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại.

3. Vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh vì trước măc mưu ông phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng đã căm ghét ông rồi, nay lại thấy ông cứng cỏi, chẳng chịu nhún nhường nên giận quá đã ra tay.

Xem thêm:  Lập dàn ý tả bác nông dân đang cày ruộng

4. Có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn vì ông vừa mưu trí vừa bất khuất. Giữa triều đình nhà Minh, Giang Văn Minh biết nag mưu để vua nhà Minh buộc phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt, để giữ thê diện và danh dự đấtt nước, ông dũng cảm dám đối lại bằng nột vê đối tràn dẩy lòng tự hào dân tộc.

Nội dung: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.

Thống kê tìm kiếm

  • soạn bài trí dũng song toàn
  • trả lời bài trí dũng song toan

Post Comment