Chứng minh câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Đề bài: Chứng minh câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng" Bài làm Tình cảm yêu thương giúp đỡ lẫn nhau là một đăc điểm nổi ật, là truyền thống trong quan điểm sống của con người Việt Nam. Tình cảm ấy ngày càng được

Giải thích câu “Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Đề bài: Giải thích câu "Thương người như thể thương thân. Người trong một nước phải thương nhau cùng" Bài làm Sống ở trên đời, người Việt ta lấy chữ "Nhân" làm gốc, luôn lấy cái tình cái nghĩa làm trụ cột. Bởi vậy mà bài học yêu thương ta đã được học ngay từ khi